Make your own free website on Tripod.com

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 


1. โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ใน
การดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น
2.โครงการหลวง เป็นโครงการ ที่ทรงเลือก ดำเนินการ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ บนดอยต่างๆในเขต ภาคเหนือ ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยทรงให้มีการพัฒนา อาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ ให้แก่บรรดา ชาวเขาเพื่อที่พวกเขา เหล่านี้จะได้ ละเลิกการปลูกฝิ่น การทำไร่เลื่อยลอย การตัดไม้ทำลายป่า การค้าไม้ อาวุธ และของเถื่อนต่างๆ โดยให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ชาวเขา หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ ทั้งที่เป็นไม้ดอกและไม้ผลแทนการ ประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย หรือทำลายสภาพแวดล้อมเหล่านั้น จนชาวเขาเกิดความจงรักภักดีและเรียก พระองค์ท่านว่า”พ่อหลวง ทำให้โครงการของพระองค์ท่าน ได้รับการเรียกขานว่าเป็น”โครงการหลวง” ตาม ไปด้วย

โครงการหลวงนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มากมาย ทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และ ได้ขยายขอบข่ายของโครงการออกไปอย่างกว้างขวางครบวงจร ปัจจุบันโครงการหลวงมีสถานวิจัย 6 สถานีสถานีส่งเสริมการปลูกพืช ทดแทนฝิ่น ซึ่งเรียกว่า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจำนวน 21 ศูนย์มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั้งหมดกว่า 300 คนโดยมีพื้นที่ การปฏิบัติงานครอบคลุม 256 หมู่บ้านในเขต 4 จังหวัดทางภาคเหนือ คือ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

ปัจจุบันชาวเขาที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการ ต่างมีอาชีพที่มั่นคงถาวร หันมาปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น ปัญหาเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าลดน้อยลง ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลทำให้โครงการหลวงได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรดีเด่น และได้รับรางวัล แม็กไซไซ สาขาการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศประจำปี 2531
3.โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน แนวพระราชดำริ และคำแนะนำให้เอกชนนำไปดำเนินการ โดยเอกชนนั้นๆ จะร้องรับผิดชอบ ในด้านกำลังเงิน กำลังปัญญา และแรงงานรวมไปถึงการติดตามผลงาน ด้วยตนเอง โครงการพัฒนา หมู่บ้านสหกรณ์เนินเดินแดงอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชน เป็นต้น
4.โครงการตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา แล้วทรงเสนอแนะ ให้รัฐบาลร่วมดำเนินการด้วย ซึ่งรัฐบาลเองก็ตระหนักถึง พราะราชปณิธิน ที่จะทรงทำทุกอย่าง เพื่อประโยชน์สุข ของรษฎรไทย จึงในรัฐบาลสมัยที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ขึ้นเพิ่ม ดำเนินการควบคุม กำกับดูแล ติดตามผล ตลอดจนประสาน การดำเนินงานกับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ ตามพระราชดำรินี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วฉับไว

http://kmitnb05.kmitnb.ac.th/~cs46324