Make your own free website on Tripod.com

ในหลวงในด้านการปฏิรูปและพัฒนาที่ดิน

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบว่า เกษตรกร ซึ่งเป็นประชากร ส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง จึงทรงมุ่งที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและ การใช้ประโยชน์จากที่ดินให้ได้ผลคุ้มค่าที่สุด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพัฒนา ที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งหมดสภาพจากเป็นป่าสงวนของชาติแล้ว นำมาพัฒนาให้มีสภาพ เป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ แล้วนำเอามาจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ต้องการ ให้ได้เข้าไปทำกิน ในที่ดินจัดสรรนั้นในรูปของสหกรณ์ โดยสมาชิกมีสิทธิ์ ที่จะทำกินในที่ดินตลอดชั่วลูกหลาน แต่ไม่มีสิทธ์ที่จะนำเอาที่ดินนั้นไปขาย ทั้งนี้เพื่อ เป็นการป้องกัน มิให้ที่ดินตกไปเป็นของนายทุน โครงการที่จัดทำขึ้นในลักษณะดังกล่าว ได้แก่
•โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี
•โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ที่ดอยขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี
•โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ที่หนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
•โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ที่ทุ่งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ
•โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ที่กะลุวอ จังหวัดนราธิวาส
•โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาตามพระราชดาริ ที่ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
•โครงการปฏิรูปที่ดินในที่นาของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์
ฯลฯ
การชะล้างพังทลายของหน้าดินจนอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุซึ่งเป็นอาหารของพืชถูกทำลายไป
ทำให้ดินที่ไม่มีคุณภาพดีพอสำหรับทำการเกษตรกรรมเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพบสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผืนดินถูกชะล้างพังทลายไปนั้นเกิดจากการบุกรุกทำลายป่าทำให้ดินขาดสิ่งปกคลุม
เมื่อมีฝนตกลงมาในปริมาณมากๆน้ำไม่สามารถไหลซึมลงไปในดินได้ทันทำให้เกิดน้ำไหลบ่าพัดพาเอาหน้าดิน
ไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าจนแม่น้ำลำคลองห้วยหนอง
แต่ด้วยพระปรีชาสามารถ แห่งองค์ในหลวงของเรา ปัญหานี้ จึงได้รับการแก้ไข ด้วยการนำ หญ้าแฝกมาปลูกตามแนวไหล่เขา คันดินริมแหล่งน้ำต่างๆ ฯลฯ ซึ่งก่อนที่จะทรงนำ หญ้าแฝก มาเผยแพร่นั้น ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำการศึกษาวิจัยจนพบว่าหญ้าแฝก เป็นพืชที่มีรากหยั่งลึก เป็นแนวตรงไปกับลำต้น สามารถยึดเกาะดินให้ติดแน่น ก่อให้เกิดความชุ่มชื้นในดิน อีกทั้งลำต้น และใบยังสามารถสกัดดักตะกอนหน้าดินที่ถูกชะล้างไม่ให้ ไหลผ่านลงไปยังแม่น้ำ ลำคลองที่อยู่ต่ำกว่า

นอกจากนี้หญ้าแฝก เมื่อนำไปปลูก จะไม่แตกพุ่ม แพร่กระจายออกไป รบกวนพืชชนิดอื่นๆ ที่อยู่ข้างเคียง แต่กลับให้ประโยชน์ โดยที่ราก ลำต้น และใบของมันสามารถนำไป
•ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำกระดาษ เชือก เสื่อ หมวก ตะกร้า
•ทำเป็นตับใช้มุงหลังคาที่พักอาศัย
•ทำเป็นอาหารให้แก่สัตว์ จำพวก โค กระบือ แกะ และปลาจีน
•เป็นวัสดุคลุมดินบนแปลงที่ใช้ปลูกพืชผักหรือพืชไร่ ซึ่งจะช่วยให้ดิน ที่ถูกคลุม มีความชุ่มชื่นสูง
•ใช้เป็นที่รองในคอกสัตว์
•ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมัก
•สกัดทำเป็นน้ำหอมสำหรับสบู่ เพราะมีคุณสมบัติ ช่วยป้องกันแมลงและหนูได้
ฯลฯ

http://kmitnb05.kmitnb.ac.th/~cs46324