Make your own free website on Tripod.com

ด้านเกษตรกรรม

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ของประเทศประกอบ อาชีพด้านการเกษตร ซึ่งหากได้ผลดี ประชาชนของประเทศ ไม่เพียงแต่จะมีอาหารบริโภค อย่างอุดมสมบูรณ์เท่านั้น แต่เศรษฐกิจของชาติ จะมีความมั่นคง เจริญก้าวหน้าตามไปอีกด้วย ดังพระราช ดำรัสที่ว่า “บ้านเมืองไทยของเรานี้ ถึงจะมีรายได้ทางอื่นอยู่มาก แต่ก็ต้องถือว่า เลี้ยงตัวอยู่ด้วยการเกษตร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นตลอดไป ที่จะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรม ทุกสาขาพร้อมกับ เกษตรกรทุกระดับ ให้พัฒนาก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อให้การผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น โดยไม่ผลาญ ทรัพยากรให้เปลืองเปล่า หากแต่ให้ได้ผลผลิตเพียงพอเลี้ยงตัว และจำหน่ายได้ดีมีรายได้ทวีขึ้น จึงจะช่วยให้เกษตรกร ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ และเป็นกำลังของประเทศ มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่มั่นคงแจ่มใส แล้วทำให้ประเทศชาติสุขสมบูรณ์ขึ้นได้” ด้วยเหตุนี้พระองค์ จึงทรงริเริ่มโครงการ ตามพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในแขนงต่างๆ ขึ้นมากมาย จึงทรงเน้นให้ปลูกข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย ให้เพียงพอ กับการบริโภค ของแต่ละครัวเรือนเสียก่อน และหากมีส่วนที่เหลือจากการบริโภคแล้วจึงค่อยนำไปจำหน่าย

ส่วน พืชสวน พืชไร่อื่นๆ นั้นให้เกษตรกรปลูกเอาตามความสามารถของแต่ละคนไป เพราะหากเกษตรกร ยังคงต้องซื้อข้าวบริโภค ก็อาจจะถูกเอาเปรียบได้ พร้อมกันนี้ ยังทรงมีพระราชดำริ ให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ได้แก่ ไก่ เป็ด สุกรและปลา ควบคู่ไปด้วยเพื่อที่จะได้มีอาหารประเภทโปรตีนไว้บริโภคอีกด้วย
โครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ

เกิดจากการเสด็จเยี่ยมราษฎรในเขตภาคเหนือ แล้วทอดพระเนตรเห็น การทำลายป่า เพื่อใช้ทำไร่เลื่อนลอย โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของชาวไทยภูเขา จึงโปรดให้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าและต้นน้ำ ลำธาร หยุดยั้งการปลูกฝิ่น และเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทย ภูเขา ในแถบภาคเหนือ

โครงการนี้มีการแนะนำให้ทำการปลูกพืชแบบขั้นบันได ปลูกพืชอื่นที่ให้มีรายได้ มากกว่าการปลูกฝิ่น ซึ่งก่อให้เกิดโครงการอื่นๆ เกี่ยวเนื่องกันตามมา ได้แก่ โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา โครงการเกษตรที่ราบสูง โครงการหลวงอาหารสำเร็จรูป โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว และโครงการส่งเสริมการปลูก สตรอเบอรี่ เป็นต้น

โครงการฝนหลวง
ในระยะหลังๆ เกษตรกรไทย มักประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วง เป็นระยะเวลานาน ในฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูเพาะปลูกทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ทำฝนเทียมขึ้น เพื่อใช้แก้ ปัญหานี้ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หม่อมราชวงศ์ เทพฤทธิ์ เทวกุล แห่งกระทรวงเกษตรทำการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา การทำฝนเทียมให้ได้ผล ซึ่งเริ่มต้นจาก ในปีพุทธศักราช 2499 จนลุถึงปีพุทธศักราช 2512 จึงได้มีการทดลองปฏิบัติการ การทำฝน เทียมขึ้นเป็น ครั้งแรกที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และได้ทดลองปฏิบัติเรื่อยมา จนมาประสบความสำเร็จ ในปีพุทธศักราช 2514 โครงการฝนหลวงนี้ สามารถช่วยเหลือ พื้นที่เพาะปลูก ให้พ้นจากความเสียหาย อันเนื่องมาจากความแห้งแล้งได้มากมายกว่า 20 ล้านไร่

โครงการธนาคารข้าว
โครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นหลักประกันว่า เกษตรกรจะมีข้าวไว้บริโภค และเพาะปลูก ได้ตลอดทั้งปี โดยการขอยืมข้าว จากธนาคารไปก่อนแล้วนำมาใช้ คืน เมื่อสามารถเก็บเกี่ยวผลได้ ในฤดูการผลิตต่อไป
โครงการธนาคารโค – กระบือ
โครงการนี้เปิดดำเนินงานในลักษณะเดียวกันกับธนาคารข้าว คือ ให้บริการแก่สมาชิก ที่ยากจนขอยืม โค – กระบือไปใช้ในงานไร่นา ตลอดจนขอ ยืมไปผสมพันธุ์ ซึ่งเมื่อมีการตกลูกตัวแรกออกมาแล้ว จึงค่อยนำมาใช้คืน

โครงการส่งเสริมอาชีพพิเศษ
ในยามที่เกษตรกรว่างจากการทำไร่นา หรือในระหว่างการรอผลผลิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ ให้เกษตรกร ประกอบอุตสาหกรรม ในครัวเรือน ซึ่งอาจเป็นการจักรสาน การทอผ้า หรืออื่น ๆ เพื่อเกษตรกร มีรายได้พิเศษขึ้น อีกทางหนึ่ง ปัจจุบัน โครงการนี้ได้กลายรูปไปเป็น โครงการศิลปาชีพ ใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีขอบข่ายกว้างขวาง จนเกษตรกรบางคน สามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้พร้อม ๆ กันกับ การประกอบอาชีพ ทางการเกษตรเลยทีเดียว
โครงการการสหกรณ์
ในทุก ๆ แห่งที่มีโครงการเกี่ยวกับการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงมีพระราชดำริให้จัดทำ โครงการสหกรณ์ควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ทั้งยังเป็นการฝึกให้เกษตรกรได้ รู้การทำงาน เป็นกลุ่มในการจัดหาตลาด โดยได้ราคาอย่างยุติธรรม ซึ่งได้แก่ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี โครงการสหกรณ์ หุบกะพงษ์ เพชรบุรี เป็นต้น
นอกเหนือจากโครงการต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว ยังมีโครงการที่น่าสนใจอีก อาทิ
โครงการส่งเสริมใช้ปุ๋ยคอก-ปุ๋ยหมัก
โครงการพระราชทานพันธุ์พืชและไม้ผล
โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร
โครงการหลวงพัฒนาต้นน้ำ
โครงการนาสาธิต
โครงการโคนมสวนจิตลดา
โครงการฟาร์มส่วนพระองค์หาดทรายใหญ่
โครงการโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตลดา
โครงการประมงแพร่พันธุ์ปลา
โครงการพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และการเกษตร ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และโครงการนาพืชอาหารสัตว์
โครงการไร่นาผสมผสานหรือโครงการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ
โครงการฟาร์มไก่ทรงเลี้ยง
โครงการเลี้ยงแพะและแกะภาคใต้
โครงการเลี้ยงสัตว์ทหารเขาชะโงก เป็นต้น

http://kmitnb05.kmitnb.ac.th/~cs46324