Make your own free website on Tripod.com

ด้านการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนอยู่รวมกับป่าอย่างยั่งยืน

 

 

 

กรมป่าไม้ได้นำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเกณฑ์
การดำเนินการ   โดยเฉพาะการดำเนินการในรูปการจัด "หมู่บ้านป่าไม้"   เพื่อแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่า   และเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน   โดยการ
ดำเนินการให้บุคคลที่เข้าไปครอบครองพื้นที่ป่าไม้   โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกลาย
เป็นผู้ครอบครองพื้นที่ป่าไม้โดยชอบด้วยกฎหมาย   โดยเสมอภาคด้วยความเป็นธรรม
ในขณะเดียวกันต้องเปลี่ยนสภาพบุคคลเหล่านั้น   จากผู้บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
ให้กลายเป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ส่วนที่ยังเหลืออยู่   และมีส่วนเสริมสร้างฟื้นฟู
สภาพป่าไม้ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม

http://www.forest.go.th/forestking/action.htm