Make your own free website on Tripod.com

ด้านอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 

 


1)   การสร้างฝายต้นน้ำลำธารอย่างง่ายแบบผสมผสาน   โดยใช้งบประ
มาณไม่มากนัก   โดยสร้างขวางร่องน้ำลำธารลดหลั่นกันลงมา จากต้นน้ำไปจนถึงปลาย
น้ำ   เพื่อสกัดกั้นตะกอนและธาตุอาหารที่ปะปนมากับน้ำไหลบ่าหน้าดิน   และเก็บกัก
น้ำไว้ให้เกิดความชุ่มชื้นเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้น   เป็นการช่วยยืดระยะเวลาการ
มีน้ำในลำห้วยลำธารให้นานขึ้น   ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า   ตลอดจนการ
เกษตรกรรมของราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 

 

2)   การนำหญ้าแฝกมาช่วยในการพัฒนาคุณภาพของน้ำและความชุ่ม
ชื้นในดิน   กรมป่าไม้ได้พิจารณานำแนวพระราชดำริดังกล่าว   มาดำเนินการโดยจัดทำ
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   เริ่มปี พ.ศ.
2536   เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรเพาะหญ้าแฝก   เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มี
ความสูงชันและตามแนวร่องน้ำ   เพื่อสะกัดกั้นปริมาณตะกอนที่จะถูกพัดพามา   โดย
น้ำฝนในรูปของน้ำไหลบ่าหน้าดิน   ซึงจะช่วยให้ลำธารไม่ตื้นเขิน   อันจะส่งผลกระ
ทบไปถึงการเกิดภาวะน้ำท่วมแบบฉับพลันในบริเวณตอนล่าง   และเนื่องด้วยหญ้าแฝก
มีระบบรากไม่แผ่กระจายไปในแนวนอนแบบหญ้าคา   ดังนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ในการเก็บกักความชุ่มชื้นของน้ำใต้ดิน   รวมทั้งช่วยสกัดกั้นธาตุอาหารมิให้ไหลลงสู่
ห้วยลำธาร   ซึ่งเป็นผลดีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน   ตามหลักของการอนุรักษ์ดินและ
น้ำที่ดีอีกประการหนึ่ง 

3)   ด้านป่าไม้ชายเลน   กรมป่าไม้ได้ดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ชาย
เลนและพัฒนาโครงการป่าไม้ประมง   โดยการปลูกไม้โกงกางในที่ดินชายเลน เพื่อ
ฟื้นฟ฿และศึกษาสภาพป่าชายเลน   ดังงานของกรมที่ได้ดำเนินการอยู่ในโครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี

http://www.forest.go.th/forestking/action.htm